Pro studenty fyziky na MFF UK

Zde se nachází pozůstatky z mého studia na MFF UK (z let 1993-1998) volně ke stažení pro vlastní potřebu. Leccos už patrně nebude v této době aktuální (mohl se změnit systém praktik či spektrum zadávaných úloh v jednotlivých přemětech), nicméně i přesto tu možná najdete něco užitečného nebo přinejmenším inspirativního.

Státnice - studijní texty

zhuštěná (cca 40 str.) kompletní státnicová příprava (napsaná v LaTeXu). Stručně a přehledně zpracovány všechny státnicové okruhy pro obor elektronika a vakuová fyzika (aktuální k roku 1998). Spíše než jako tahák poslouží jako rámcové vodítko ve zmíněném oboru fyziky i jako osnova pro podrobnější přípravu a pro opakování. [PDF 620 kB] [PS 657 kB] [ZIP 244 kB] + obrazová příloha [ZIP 672 kB] (na obrázky je v textu odkazováno číslem v hranatých závorkách).

 • Kvantová mechanika a elektronika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Teorie pevných látek
 • Fyzika plazmatu
 • Vakuová fyzika
 • Fyzika tenkých vrstev a povrchů
 • Fyzika povrchů a vakua
 • Dodatky (kvantová mechanika a elektronika, modely atomů a molekul, teorie chemické vazby)

Fyzikalní praktika

naměřená a zpracovaná data, kompletní referáty (větš. v Text602, některé v MS-Word) k velké části úloh, prográmky a utilitky k automatizovanému zpracování dat (větš. v systému Famulus).

 • 1. praktikum - mechanika a molekulová fyzika [ZIP 143 kB] (č. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22)
 • 2. praktikum - elektřina a magnetismus [ZIP 140 kB] (č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30)
 • 3. praktikum - optika [ZIP 224 kB] (č. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20)
 • 4. praktikum - atomová a jaderná fyzika [ZIP 19 kB]
 • 1. speciální praktikum EVF [ZIP 239 kB]
 • 2. speciální praktikum EVF [ZIP 321 kB]
 • Famulovské knihovny nutné pro spuštění některých programů [ZIP 47 kB]

PPF - Gram 1.3

zápočtový program v rámci předmětu proseminář počítačové fyziky (Prof. R. Hrach). Jde o interaktivní (grafické prostředí, ovládání myší) simulátor vzájemného gravitačního působení těles. Umožňuje modelovat pohyby vesmírných těles s libovolně definovanými parametry. Pohyb je možné sledovat ve fixní souřadné soustavě i v centrálních soustavách libovolného z těles. Součástí programu je několik již hotových datových souborů (planetárních konfigurací).

 • Spustitelný program s dokumentací, nápovědou a příklady [ZIP 112 kB]
 • Kompletní zdrojové texty v Turbo Pascalu [ZIP 96 kB]

PJF - QM-Jáma 1.1

zápočtový program v rámci prosemináře jaderné fyziky (Doc. J. Skála). Slouží k numerickému řešení statické a jednorozměrné Schrödingerovy rovnice v kvantové mechanice. Pro dané uspořádání potenciálu v určité oblasti určí a zobrazí stacionární stavy v oblasti definovaného potenciálu, přesněji jejich energii a průběh vlnových funkcí příslušných každé stacionární energii. Program umožňuje snadno experimentovat s různými (prakticky libovolnými) průběhy potenciálu. Interaktivní grafické prostředí s podporou myši.

 • Spustitelný program s dokumentací [ZIP 49 kB]
 • Kompletní zdrojové texty v Turbo Pascalu [ZIP 40 kB]

PVM

praktikum výpočetních metod fyziky (Prof. R. Hrach a Dr. M. Vicher), vše ve Fortranu 77 a 90 (vytvořeno pod MS Developer's Studio) [ZIP 33 kB]

 • Simulace Brownova pohybu
 • Simulace pohybu planet
 • Spojité modelování (řešení dif. rovnice vedení tepla)
 • Maticové operace, numerická integrace, aritmetika velmi dlouhých čísel a další

ZOI

počítačové zpracování optické informace (Prof. R. Hrach) [ZIP 6 kB]

 • Program pro zobrazování trojrozměrných grafů parametrických funkcí (Turbo Pascal)
 • Simulace růstu tenkých vrstev (Borland C)

Kontaktní informace